Polityka prywatnosci

Spaas Kaarsen N.V. poważnie traktuje waszą prywatność. Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych, które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r., nie zmienia tego faktu. Rozporządzenie to zastępuje wcześniejszą dyrektywę 95/46/EG o ochronie prywatności z 1995. Najważniejsza różnica między tymi przepisami polega na tym, że teraz określamy z większą przejrzystością, jakie dane osobowe przechowujemy i co robimy z tymi danymi.

Chociaż większość informacji zawartych na tej stronie jest dostępna bez konieczności podawania danych osobowych, w niektórych przypadkach zwracamy się z prośbą o ich podanie. Od tej pory możemy korzystać z tych danych tylko za waszą wyraźną zgodą. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, rejestrując się do naszego newslettera lub dokonując zakupu produktu w naszym sklepie internetowym, wyrażacie zgodę na wykorzystanie waszych danych w celu komunikacji z wami i/lub w celu wypełnienia zobowiązania umownego (dostawa produktu).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z marketingiem

 

Jakie dane zbieramy?

W celach marketingowych i komunikacyjnych za pośrednictwem strony internetowej gromadzimy następujące dane:

  • Nazwisko i imię
  • Adres e-mail
  • Dane adresowe (nieobowiązkowo; w stosownych przypadkach, np. w celu umożliwienia realizacji zamówienia).
  • Data urodzenia (nieobowiązkowo; jeśli ma to znaczenie dla dostarczenia bardziej ukierunkowanych informacji lub zrobienia niespodzianki w dniu urodzin)

Od członków naszego panelu konsumenckiego zbieramy informacje o osobistych preferencjach, które przetwarzamy anonimowo i zbiorczo.  

Spaas Kaarsen N.V. może gromadzić anonimowe lub zbiorcze dane o charakterze nieosobistym, takie jak typ przeglądarki lub adres IP, używany system operacyjny lub nazwa domeny strony internetowej, której link doprowadził do strony internetowej Spaas Kaarsen N.V. lub tej, na którą użytkownik przechodzi po opuszczeniu strony internetowej. Umożliwia nam to optymalizację strony internetowej Spaas dla użytkowników.

 

Co robimy z waszymi informacjami?

Państwa dane wykorzystujemy w ramach naszych własnych działań marketingowych i sprzedażowych:

  • aby informować o naszych produktach i działaniach marketingowych za pośrednictwem biuletynów informacyjnych (newsletter), poczty elektronicznej itp.
  • aby informować klientów o udziale w naszych kampaniach promocyjnych i konkursach oraz aby móc wywiązać się z naszych zobowiązań wobec klientów.
  • aby informować klientów o ich zakupach w sklepie internetowym i móc przetwarzać/wysyłać zakupy.
  • do obsługi reklamacji i zapytań.
  • aby odpowiadać na zgłoszenia dotyczące ewentualnych ofert pracy, prac sezonowych, itp.
  • w celu ulepszenia naszych produktów i usług.

Nigdy nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody.

 

Jak długo zachowujemy dane osobowe?

Dane przekazywane nam w ramach działań marketingowych i sprzedażowych są przechowywane tak długo, jak długo pozostają aktywne stosunki między klientem a Spaas Kaarsen N.V. lub dopóki klient nie zwróci się do nas o ich zmianę lub usunięcie.

 

Sprawdzenie swoich danych osobowych

Użytkownik może w każdej chwili, bez żadnych opłat i na żądanie sprzeciwić się wykorzystywaniu tych danych do celów marketingu bezpośredniego. W tym celu, należy przekazać żądanie do Spaas Kaarsen N.V.

Zgodnie z RODO osoba której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a w razie potrzeby także ich usunięcia. Pod warunkiem potwierdzenia tożsamości (kopia dowodu osobistego) oraz złożenia wniosku w formie pisemnego, opatrzonego datą i podpisanego listu skierowanego do Spaas Kaarsen N.V. z podaniem adresu i adresu e-mail, użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.

 

Ochrona danych osobowych

Spaas Kaarsen N.V. przechowuje dane osobowe w jednym centralnym, zabezpieczonym miejscu na naszym serwerze, dzięki czemu osoby trzecie nie mają dostępu do danych osobowych klientów/użytkowników.

 

Jakie dane są uznawane za dane osobowe?

Art. 4,1. RODO: „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub co najmniej jednego czynnika charakterystycznego dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej"

Innymi słowy, dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Obejmuje to również adresy IP, tkanki ciała i dane anonimowe powiązane z danymi imiennymi. (Anonimizacja danych jest jedynym sposobem na całkowite zdepersonalizowanie danych osobowych)

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożoną aplikacją na stanowisko pracy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spaas Candles Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie
(73-110) przy ulicy Nasiennej 11. Z administratorem można skontaktować się mailowo: rekrutacja@spaas.pl llub pisemnie na adres siedziby Administratora

 

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Sławomir Kozieł, z którym można skontaktować się mailowo: iod@spaas.eu

 

Cele przetwarzania danych

Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji, a w szczególności nawiązania kontaktu telefonicznego/mailowego, przedstawienia oferty pracy, odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), za którą uznaje się wysłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres mailowy: rekrutacja@spaas.pl

 

Udostępnianie danych

Pana/Pani dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

 

Przechowywanie danych

Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu wysłania dokumentów rekrutacyjnych i wykorzystywane w ramach obecnej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

 

Pana / Pani uprawnienia

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia kandydatury, w ramach prowadzonych rekrutacji.