Algemene wedstrijdvoorwaarden

Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden

Door deel te nemen aan een wedstrijd ("Wedstrijd") aanvaardt de deelnemer ("Deelnemer") de huidige wedstrijdvoorwaarden. Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over de Wedstrijd plaatsvinden. Voor alles wat in de onderhavige wedstrijdvoorwaarden niet is geregeld, heeft de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) het recht om de nodige maatregelen te nemen om de Wedstrijd goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden behoudt de Organisator zich het recht voor om deze wedstrijdvoorwaarden aan te passen voor zover als nodig.

Artikel 1

De voorwaarden zijn van toepassing voor wedstrijden die georganiseerd worden door Spaas Kaarsen, met maatschappelijke zetel te Industriestraat 11, 3930 Hamont-Achel, België en ondernemingsnummer handelsnummer BE 0435 854 157 ("Organisator").

Artikel 2

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen enkele correspondentie (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken) gevoerd. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 3

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd of een deel ervan zou worden gewijzigd, uitgesteld, ingekort of geannuleerd wegens overmacht en/of om redenen buiten haar wil. Ook behoudt de organisator zich het recht toe om de leverancier of het merk van de prijzen te wijzigen, mocht dit nodig zijn.

Artikel 4

Druk-, spel-, zet- en/of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor schadevergoeding en/of welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

 

Hoofdstuk 2: Deelnemingsvoorwaarden

Artikel 5

Met zijn/haar deelname aanvaardt de deelnemer automatisch het wedstrijdreglement evenals elke andere beslissing die de organisator zou moeten nemen.

Artikel 6

In het geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht om, na een schriftelijke aanmaning, de betrokken deelnemer en zijn inwonende gezinsleden uit te sluiten van de onderhavige wedstrijd en van verdere deelname aan andere wedstrijden gehouden door de organisator.

Artikel 7

Een Deelnemer moet op het ogenblik van deelname aan de Wedstrijd minstens 18 jaar of ouder zijn en verblijven op het grondgebied van België.

Personen die betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de Wedstrijd, alsmede hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.

Artikel 8

Deelnames die te laat binnen komen, worden uitgesloten van deelname aan onderhavige wedstrijd.

 

Hoofdstuk 3: Afhalen van de prijzen

Artikel 9

De winnaars zullen persoonlijk verwittigd worden indien zij gewonnen hebben. De organisator verwittigt de winnaars persoonlijk. Dit gebeurt ten laatste voor een vooraf gecommuniceerde datum, die per wedstrijd van toepassing is.

Artikel 10

Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijzen mogen evenmin worden doorverkocht aan derden of worden doorgegeven aan derden in het kader van eigen beroepsactiviteiten. De deelnemer verliest het recht op zijn/haar prijs als hij/zij niet tijdig reageerd op de communicatie van de Organisator.

Artikel 11

Bij discussie over de uitslag van de wedstrijd wordt verwezen naar het wedstrijdreglement.

 

Hoofdstuk 5: Privacyvoorwaarden

Artikel 12

Wedstrijden staan open voor alle personen in België. Deelnemers moeten ouder dan 18 jaar zijn. Werknemers of naaste familieleden van de firma Spaas Kaarsen NV mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.  

Artikel 13

De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens.

De gegevens worden opgenomen in een bestand voor gebruik door de organisator. De organisator gebruikt deze lijst als controlelijst voor het verwittigen van de winnaars, als verzendlijst voor de pakketten, voor uitsluiting zoals vermeld in artikel 8 van dit reglement, en voor communicatiedoeleinden van de organisator en de sponsors van deze wedstrijd.

De deelnemers hebben vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig verbetering en/of doorhaling van te vragen. U kunt zich voor de uitoefening van deze rechten wenden tot de marketingafdeling van Spaas Kaarsen NV via receptie@spaas.be .

 


Reglement per wedstrijd

Bekijk hier de verdere bepalingen, specifiek voor bepaalde wedstrijden:

Wedstrijdreglement Moments of Life actie 2018

Wedstrijdreglement Brico actie 2018

 

Laat je maandelijks inspireren