Algemene voorwaarden Moments of Life actie

Wedstrijdvoorwaarden

Door deel te nemen aan deze wedstrijd in de deelnemende tuincentra ("Wedstrijd") aanvaardt de deelnemer ("Deelnemer") de huidige wedstrijdvoorwaarden. Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over de Wedstrijd plaatsvinden. Voor alles wat in de onderhavige wedstrijdvoorwaarden niet is geregeld, heeft de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) het recht om de nodige maatregelen te nemen om de Wedstrijd goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden behoudt de Organisator zich het recht voor om deze wedstrijdvoorwaarden aan te passen voor zover als nodig.

1. Organisator

(a) Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Spaas Kaarsen, met maatschappelijke zetel te Industriestraat 11, 3930 Hamont-Achel, België en ondernemingsnummer handelsnummer BE 0435 854 157 ("Organisator").

2. Doelgroep

(a) Een Deelnemer moet op het ogenblik van deelname aan de Wedstrijd minstens 18 jaar of ouder zijn en verblijven op het grondgebied van België.
(b) Een Deelnemer moet in bezit zijn van het artikel door aankoop waarvan hij het aankoopbewijs gebruikt als deelname in de wedstrijd.
(c) Personen die betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de Wedstrijd, alsmede hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.

3. Duur van de Wedstrijd 

De Wedstrijd welke periodiek door de Organisator wordt georganiseerd, loopt van 15 oktober 2018 tot en met 30 november 2018. Op het voormeld eindtijdstip van de Wedstrijd moeten de deelnames van de Deelnemer definitief en volledig zijn ingevuld en verzonden.

4. Deelname aan de Wedstrijd 

Een Deelnemer kan aan de wedstrijd deelnemen door een (kopie van) aankoopbewijs van één van de  deelnemende producten in de deelnemende winkelpunten en tuincentra in te zenden in combinatie met de vereiste gegevens nl. naam en voornaam, e-mailadres, en hun antwoord op de schiftingsvraag naar Spaas, Industriestraat 11, 3930 Hamont-Achel of in te zenden via de daartoe ontwikkelde webpagina. 

5. Prijzen

(a) Uit de Deelnemers welke gedurende de Deelnametermijn op geldige wijze hebben deelgenomen worden winnaars geselecteerd door middel van de schiftingsvraag. De 10 antwoorden die het dichtst bij het antwoord op de schiftingsvraag ligt, winnen 1 van de 10 hoofdprijzen nl. een bon t.w.v. 200 euro in te ruilen bij Ardennes-Etapes tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019. De daaropvolgend 10 dichtstbijzijnde antwoorden bij het correcte getal, winnen één van de 10 kookboeken, de daaropvolgend 10 dichtstbijzijnde antwoorden bij het correcte getal, winnen één van de 10 gezelschapsspelen en de daaropvolgend 10 dichtstbijzijnde antwoorden bij het correcte getal, winnen één van de 10 pannenkoekensets.

(b) De hoofdprijs omvat een waardebon t.w.v. 200 euro, in te ruilen bij Ardennes-Etapes. De prijs moet worden opgenomen tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019

(c) De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd en enkel de Organisator beslist over de winnaar(s). Deze beslissingen kunnen niet worden aangevochten en er wordt niet over gecorrespondeerd.

(d) De winnaar kan de door hem gewonnen prijs niet betwisten, noch een aanpassing of vervanging vragen om welke reden dan ook. De winnaars kunnen geen schadeloosstelling vragen vanwege de Organisator wegens de aanvaarding en/of het gebruik van de prijs, noch is de Organisator aansprakelijk indien de winnaar de prijs niet of slechts op beperkte wijze kan gebruiken/ervan genieten door toedoen van derden (bijvoorbeeld afgelasting). Prijzen zijn bovendien persoonlijk en niet overdraagbaar.

(e) De prijzen die niet aan de winnaar(s) worden uitgereikt, zullen worden toegevoegd aan de prijzen voor de volgende wedstrijd.

6. Kennisgeving en ontvangst van de prijs

(a) De winnaars worden per e-mail verwittigd en moeten hun prijs aanvaarden binnen de 15 dagen volgend op de eerste kennisgeving waarbij zij worden verwittigd dat zij hebben gewonnen. De winnaars worden geacht de kennisgeving te hebben ontvangen binnen de 5 dagen na de verzending van de kennisgeving per e-mail. Indien dit niet gebeurt, wordt verondersteld dat de winnaars niet bereikt kunnen worden en zal hun prijs worden toegevoegd aan de prijzen van de volgende wedstrijd.

(b) De prijzen worden opgestuurd naar de winnende deelnemers naar het adres dat zij opgeven in respons van de e-mail waarin vermeld staat dat zij gewonnen hebben. De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval de prijs niet wordt ontvangen wegens een fout vanwege de Deelnemer in het opgegeven adres of andere persoonlijke informatie, of door toedoen van derde partijen (zoals bijvoorbeeld post- of koerierdiensten).

7. Kosteloos karakter van de deelname

Deelname aan de Wedstrijd is kosteloos, behoudens de aankoop van een deelnemend Spaas-product en de normale kosten voor toegang tot het internet met het oog op de deelname zelf aan de Wedstrijd. U dient zelf in te staan voor deze kosten.

8. Aansprakelijkheid 

(a) De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval de Wedstrijd en/of deze wedstrijdvoorwaarden moeten worden geannuleerd of gewijzigd in welk onderdeel dan ook. Voor zover toegelaten onder het toepasselijke recht, sluit de Organisator tevens elke aansprakelijkheid uit voor schade die in het kader van deze Wedstrijd door zijn toedoen wordt veroorzaakt.

(b) De Deelnemer waarborgt, en vrijwaart de Organisator volledig voor enige schade veroorzaakt door niet-naleving van deze waarborg, alle nodige rechten en toestemmingen te hebben verkregen voor het plaatsen van welke inhoud dan ook die met het deelnemen aan de Wedstrijd gepaard gaat.

(c) De Organisator wijst alle aansprakelijkheid af in geval van toegangsproblemen en belemmeringen tot, het slecht functioneren van of enige moeilijkheden met betrekking tot technische instrumenten, computers, de telefoonlijn, kabels, elektronica, software en materiaal, doorzending en verbinding, de verbinding met het internet en het mobiel en vast telefoonnetwerk die tot gevolg kunnen hebben dat de Deelnemer op enige wijze wordt verhinderd om deel te nemen aan de Wedstrijd. Hetzelfde geldt indien gebruik zou worden gemaakt van fysieke post- of koerierdiensten.

(d) Zo ook aanvaardt de Organisator op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor problemen veroorzaakt aan de configuratie van de apparatuur van de Deelnemer die een weerslag kunnen hebben op de inspanningen van de Deelnemer tijdens het deelnemen aan de Wedstrijd.

9. Verwerking van persoonsgegevens 

(a) Het is mogelijk dat aan de Deelnemer gevraagd wordt om bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens, op te geven voor deelname aan de Wedstrijd. Het niet opgeven van de gegevens in de verplichte velden verhindert een deelname aan de Wedstrijd.

(b) De Organisator, waarvan u de contactgegevens bovenaan terugvindt, of een andere met de Organisator verbonden vennootschap, zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de afhandeling van de Wedstrijd. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Als u dit wil doen, dan kan u ons eenvoudig contracteren via info@spaas.be

(c) De organisator, of een andere met de Organisator verbonden vennootschap, behoudt zich het recht voor om de gegevens van de deelnemers te gebruiken voor toekomstige communicatie.  

(d) Onder de wet van Privacy, zullen de persoonlijke gegevens van de Deelnemer eigendom zijn van de Organisator en vervolgens niet gedeeld mogen worden met derden. 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De huidige wedstrijdvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze wedstrijdvoorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Brussel (België), tenzij dwingende regelgeving anders zou bepalen.

 

Laat je maandelijks inspireren